Về Suntiki

điện năng lượng mặt trời Suntiki solar 

Suntiki Solar là gì?

Suntiki sola là một công ty điện năng lượng mặt trời có văn phòng tại quận 3, TP HCM, Việt Nam và thành lập vào năm 2017 bởi hai anh em người Việt Thụy Điển.

Chúng tôi thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống điện mặt trời quy mô công nghiệp thương mại như

 • nhà máy,
 • văn phòng,
 • nhà hang,
 • quán cà phê,
 • khách sạn,
 • resorts và các doanh nghiệp trả hóa đơn tiền điện cao.

Chúng tôi đã lắp đặt hơn 3 megawatt (MW) pin năng lượng mặt trời kể từ năm 2017 ở TP HCM, Đồng Nai, Cử Chỉ, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Bình Phước, Hà Nội, Đà Lạt, Bình Dương, Cần Thơ ...

20kw dự án Hội An điện năng lượng mặt trời

Điều gì làm cho suntiki khác biệt với các công ty năng lượng mặt trời khác ở Việt Nam?

Suntiki cung cấp lắp đặt pin năng lượng mặt trời chất lượng cao theo tiêu chuẩn Châu Âu:

 • Bởi vì chúng tôi có kinh nghiệm lắp đặt tấm năng lượng mặt trời từ Thụy Điển và Na Uy thì chúng tôi có thói quen lắp đặt và kiểm tra theo tiêu chuẩn EU.
 • Chúng tôi có chứng chỉ kỹ thuật điện năng lượng mặt trời hòa lưới từ Hoa Kỳ. Các dự án điện mặt trời của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo an toàn lâu dài theo tiêu chuẩn tốt.
 • Chúng tôi hợp tác với các thương hiệu thiết bị hàng đầu của EU như Rec solar và Sma. Và có hợp tác với thương hiệu thiết bị hàng đầu thê giới: Canadian solar và Sungrow inverter.

pin năng lượng mặt trời palm city keppelland quận 2 tp hcm 30 kw tổng cộng


Văn hóa Suntiki:

Văn hóa Suntiki

Văn hóa Suntiki


Suntiki dịch vụ kỹ thuật điện mặt trời gì?


chứng chỉ kỹ thuật điện năng lượng mặt trời hòa lưới từ Hoa Kỳ:


điện mặt trời chứng chỉ

PVOL202: Advanced PV System Design – november 2016


điện mặt trời chứng chỉ 2

PVOL203: Battery-based PV Systems Fundamentals – November 2016

điện mặt trời chứng chỉ 05

PVOL101: Solar Electric Design & Installation October 2016

Prince 2 Project Management Certificate 2016

Distribution agreement with Canadian solar

Distribution agreement with Canadian solar.


Suntiki được chứng nhận để thực hiện các hoạt động kỹ thuật tấm pin năng lượng mặt trời cho dự án theo danh sách này.

1

Determine requirements for disconnects and series fusing, including labeling

Xác định các yêu cầu cho ngắt kết nối và hợp nhất loạt, bao gồm ghi nhãn

2

Perform interconnection and labeling calculations for single- and three-phase AC services

Thực hiện tính toán kết nối và ghi nhãn cho các dịch vụ AC 1-pha và 3-pha

3

Specify inverters based on system variables, and size inverter subpanel combiners

Chỉ định bộ biến tần dựa trên các biến hệ thống và bộ kết hợp bộ biến tần con biến tần

4

Perform calculations related to mounting PV arrays, including inter-row shading and uplift forces

Thực hiện các tính toán liên quan đến việc lắp các mảng PV, bao gồm các bóng đổ và các lực nâng liên hàng

5

Examine array mounting options for large systems

Kiểm tra các tùy chọn gắn mảng cho các hệ thống lớn

6

Size grounding conductors for the AC and DC side of the system, and identify causes of, and troubleshooting procedures for ground-faults

Kích thước dây dẫn nối đất cho phía AC và DC của hệ thống, và xác định nguyên nhân và quy trình khắc phục sự cố đối với sự cố chạm đất

7

Optimize the match between an inverter and array, and perform sizing and interconnection calculations for commercial-scale systems

Tối ưu hóa kết hợp giữa biến tần và mảng và thực hiện tính toán kích thước và kết nối cho các hệ thống quy mô thương mại

8

Identify installation considerations to meet NEC requirements and ensure long-lasting, safe systems

Xác định các cân nhắc cài đặt để đáp ứng các yêu cầu của NEC và đảm bảo các hệ thống an toàn, lâu dài

9

Locate and troubleshoot common installation errors when commissioning a system

Xác định vị trí và khắc phục các lỗi cài đặt phổ biến khi vận hành hệ thống

10

Perform production analysis calculations to compare expected output to measured output for an operating system

Thực hiện các tính toán phân tích sản xuất để so sánh đầu ra dự kiến ​​với đầu ra đo được cho một hệ điều hành

11

Detail basic component layouts of multimode systems

Chi tiết bố trí thành phần cơ bản của hệ thống đa chế độ

12

Define AC and DC coupling -  and list possible advantages and disadvantages of AC and DC coupled systems

Xác định khớp nối AC và DC - và liệt kê các ưu điểm và nhược điểm có thể có của các hệ thống ghép AC và DC

13

Define microgrid systems and diagram component layouts for microgrid applications

Xác định hệ thống microgrid và bố trí thành phần sơ đồ cho các ứng dụng microgrid

14

Examine load analysis methods for a particular site, system, and end-user

Kiểm tra các phương pháp phân tích tải cho một trang web, hệ thống và người dùng cuối cụ thể

15

Detail battery bank sizing options

Chi tiết tùy chọn kích thước ngân hàng pin

16

Calculate PV array size to meet backed-up load requirements and to offset a percentage of overall annual consumption.

Tính toán kích thước mảng PV để đáp ứng các yêu cầu tải dự phòng và để bù phần trăm tổng mức tiêu thụ hàng năm.

17

Explain the relationship between Real Power, Apparent Power, and Reactive Power

Giải thích mối quan hệ giữa Sức mạnh Thực sự, Sức mạnh Rõ ràng và Sức mạnh Phản ứng

18

Perform basic power factor calculations

Thực hiện tính toán hệ số công suất cơ bản

19

Examine how power factor impacts inverter and generator sizing.

Kiểm tra cách hệ số công suất tác động đến biến tần và kích thước máy phát.

20

Examine multimode inverter considerations and AC output requirements

Kiểm tra xem xét biến tần đa chế độ và yêu cầu đầu ra AC

21

Describe various configurations for stacking and clustering multiple inverters

Mô tả các cấu hình khác nhau để xếp chồng và phân cụm nhiều bộ biến tần

22

Analyze data required to specify a multimode inverter

Phân tích dữ liệu cần thiết để chỉ định một biến tần đa chế độ

23

Examine multimode inverter size, AC input, and DC voltage considerations

Kiểm tra kích thước biến tần đa chế độ, đầu vào AC và xem xét điện áp DC

24

Describe multi-wire branch circuit wiring and concerns with single-phase AC systems

Mô tả hệ thống dây điện nhiều nhánh và mối quan tâm với hệ thống AC một pha

25

Differentiate between charge controller types and describe how maximum power point tracking and voltage step-down affect the output of a PV system

Phân biệt giữa các loại bộ điều khiển sạc và mô tả mức độ theo dõi điểm công suất tối đa và giảm điện áp ảnh hưởng đến đầu ra của hệ thống PV

26

Examine the calculations for source circuit and charge controller sizing with MPPT charge controllers

Kiểm tra các tính toán cho kích thước mạch nguồn và bộ điều khiển sạc với bộ điều khiển sạc MPPT

27

Design a DC coupled multimode PV system

Thiết kế hệ thống PV đa chế độ ghép nối DC

28

Define operating modes of an AC coupled PV system while grid-connected or stand-alone

Xác định các chế độ hoạt động của hệ thống PV ghép AC trong khi kết nối lưới hoặc độc lập

29

Explain charge regulation methods of grid-direct inverter output for AC coupled PV systems

Giải thích các phương pháp điều chỉnh điện tích của đầu ra biến tần trực tiếp dạng lưới cho các hệ thống PV ghép AC

30

Summarize AC coupled PV system design strategies

Tóm tắt chiến lược thiết kế hệ thống PV kết hợp AC

31

Evaluate equipment options for stand-alone and multimode applications

Đánh giá các tùy chọn thiết bị cho các ứng dụng độc lập và đa chế độ

32

Design a residential AC coupled multimode PV system

Thiết kế hệ thống PV đa chế độ ghép AC dân dụng

33

Evaluate energy required for backed-up loads and to offset consumption

Đánh giá năng lượng cần thiết cho tải dự phòng và để bù đắp mức tiêu thụ

34

Compare generator types and duty cycle ratings

So sánh các loại máy phát điện và xếp hạng chu kỳ nhiệm vụ

35

Evaluate different fuel options and chassis designs

Đánh giá các tùy chọn nhiên liệu khác nhau và thiết kế khung gầm

36

Examine starter options and generator enclosure types

Kiểm tra các tùy chọn khởi động và các loại vỏ máy phát điện

37

List routine maintenance tasks for generators

Liệt kê các nhiệm vụ bảo trì định kỳ cho máy phát điện

38

Examine factors for specifying a generator for a PV/generator hybrid system

Kiểm tra các yếu tố để chỉ định máy phát cho hệ thống lai PV / máy phát

39

Design a stand-alone microgrid system with PV and generator power sources

Thiết kế hệ thống microgrid độc lập với nguồn điện PV và máy phát

40

Evaluate load requirements for both power and energy

Đánh giá các yêu cầu tải cho cả năng lượng và năng lượng

41

Analyze National Electrical Code (NEC) requirements for

·       Workspace clearance and layout considerations

·       Define goals and applications of multimode systems

·       Overcurrent protection

·       Disconnects

·       Storage batteries

·       Arc-fault protection

·       Rapid shutdown

·       Wiring methods

·       Equipment and system grounding

Phân tích các yêu cầu của Mã điện quốc gia (NEC) cho

· Giải phóng mặt bằng và bố trí không gian làm việc

· Xác định mục tiêu và ứng dụng của hệ thống đa chế độ

· Bảo vệ quá dòng SPD

· Ngắt kết nối

· Pin lưu trữ

· Bảo vệ lỗi hồ quang

· Tắt máy nhanh

· Phương pháp nối dây

· Thiết bị và hệ thống nối đất

42

Identify general PPE for battery system maintenance

Xác định PPE chung để bảo trì hệ thống pin

43

Develop a battery maintenance plan for VRLA batteries

Xây dựng kế hoạch bảo trì pin cho pin VRLA

44

Identify methods to measure battery state of charge

Xác định các phương pháp để đo trạng thái pin sạc

45

Identify common causes of battery problems and how to avoid them

Xác định các nguyên nhân phổ biến gây ra vấn đề về pin và cách tránh chúng

46

Identify PPE for flooded lead-acid (FLA) battery maintenance

Xác định PPE để bảo dưỡng pin bị nhiễm axit chì (FLA)

47

Develop a FLA battery maintenance plan

Xây dựng kế hoạch bảo trì pin FLA

48

Determine how to correctly add water to an FLA battery bank

Xác định cách thêm nước chính xác vào ngân hàng pin FLA

49

Identify methods to measure FLA battery state of charge

Xác định các phương pháp để đo trạng thái sạc pin FLA

50

Define when and why equalization is needed

Xác định khi nào và tại sao cần phải cân bằng

51

Identify common causes of battery problems and how to avoid them

Xác định các nguyên nhân phổ biến gây ra vấn đề về pin và cách tránh chúng

52

Define pre-commissioning inspection process

Xác định quy trình kiểm tra trước khi đưa vào vận hành

53

Review general start-up procedures

Xem lại thủ tục khởi nghiệp chung

54

Identify basic set points and parameters for programming DC and AC coupled systems

Xác định các điểm đặt và tham số cơ bản để lập trình các hệ thống ghép DC và AC

55

Detail general commissioning procedures

Chi tiết thủ tục vận hành chung

56

Define recommended maintenance procedures

Xác định quy trình bảo trì được đề nghị


Suntiki Solar

Công ty TNHH Điện Mặt Trời Suntiki Solar Energy
MST 031.442.1947

38 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Giờ Mở Cửa

 • T2 - T69:00 - 17:00
 • T7 9:00 - 12:00

Fanpage

0907 50.58.53